Bekijk onze schoolwerking hier

Schoolreglement

Het vernieuwde schoolreglement kunt u onderaan deze pagina downloaden.


Klasuren

Voormiddag: van 08.30 uur tot 12.05 uur 
Namiddag: van 13.30 uur tot 15.25 uur

Wij vragen met aandrang deze uren te respecteren. Dit geldt ook voor de kleuters. Vertrek dus tijdig, zodat het lesgebeuren niet gestoord wordt.


Afwezigheden

Kleuteronderwijs

Daar er in het kleuteronderwijs geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een medisch attest. Het is echter wenselijk dat de school geïnformeerd wordt omtrent de afwezigheid van de kleuters. Kleuters die de 3e kleuterklas opnieuw doen, volgen de richtlijnen van de lagere school.

Lager onderwijs

Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen, bezorgen de ouders aan de directeur of de leerkracht een ondertekende verklaring. Indien vier keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, is vanaf de vijfde keer een medisch attest vereist.

Bij afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen, is steeds een medisch attest verplicht.

Voor bijzondere vormen van afwezigheid verwijzen wij naar de schoolbrochure, schoolreglement hoofdstuk 3 "Afwezigheden".


Tienuurtje

Kleuters en leerlingen van de lagere school mogen een drankje en/of koek meebrengen. Op woensdag is het groente- en/of fruitdag en vragen wij de ouders om een stukje fruit of groente mee te geven. Op vrijdag is er de Tutti Frutti - actie in de lagere school. In de kleuterschool is het die dag ook fruitdag.


Lichamelijke opvoeding

De leerlingen van de lagere school krijgen wekelijks twee uur gymles. Dagen en uren worden meegedeeld door de titularis.
Het turnuniform is verplicht. Short en t-shirt kunnen in de school besteld worden via het secretariaat. Witte gympjes met witte of lichtgekleurde platte zool worden zelf aangekocht. Het turnuniform wordt bewaard in een zakje en alles wordt met naam getekend.


Zwemmen

De leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar zwemmen om de 14 dagen. De start hiervan is in de loop van de maand september.

Ook de 3e kleuterklas start met zwemmen. Dit na de kerstvakantie, en eveneens om de 14 dagen.


Verkeersveiligheid

Om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen, vragen wij uw samenwerking. De fietsers gaan te voet met de fiets aan de hand vanaf de Annadreef tot aan de fietsenstalling. Ook bij het verlaten van de school gaan de fietsers met de fiets aan de hand tot aan de Annadreef.

Indien de ouders hun wagen juist parkeren in de Annadreef, blijft de inkom vrij en verhoogt dit de veiligheid van de kinderen. Onder geen geding mag er stilgestaan of geparkeerd worden op de gearceerde zone voor de school.

Aan de inkom langs de Molenweg is er een kiss - and - ride zone voorzien. De kinderen van de lagere school kunnen aan die poort afgezet worden.

Kleuters komen steeds langs de kleuterschool binnen.


Onkosten

Het ophalen van geld is een zeer tijdrovende en intensieve bezigheid. Daarom worden de rekeningen om de 2 maanden verrekend.
Eind september / begin november / begin januari / begin maart / begin mei / half juni. De meerdaagse uitstappen (plattelands-, sport - en zeeklassen) worden eveneens via de schoolrekening verrekend. Dit in verschillende schijven.


Verloren voorwerpen

Elk jaar verzamelen wij veel verloren voorwerpen. Om verlies te vermijden, vragen wij u alle kledingstukken met naam te tekenen en de kinderen te vragen zorg te dragen voor hun kleding. Ook brooddozen worden best van naam voorzien. De verloren voorwerpen worden verzameld in de inkomhal en kunnen daar opgehaald worden.