Lager Onderwijs

Onze school wil een plaats zijn:

Kortom, wij willen een positief schoolklimaat creëren, waar de kinderen graag naar school komen. Een plaats waar het kind speelt, leert en groeit!

Kleuteronderwijs

“Gewoon spelen”

Als ik in de blokkenhoek aan het bouwen ben, zeg dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel, over evenwicht en vormen. Wie weet, ben ik later architect…

Als ik mooi verkleed de tafel dek, en zorg draag voor mijn poppen, denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel, ik druk me uit en ben creatief. Wie weet, ben ik later kunstenaar of uitvinder…

Als je me ziet zitten op een stoel terwijl ik aan ’t voorlezen ben voor een ingebeeld publiek, lacht dan niet met mij en denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Wie weet, ben ik later een leraar…

Al je me ziet speuren naar insecten in de struiken, of mijn zakken volstop met schatten die ik vond, zeg dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Wie weet, ben ik later wetenschapper…

Als je me ziet spelen aan de zandtafel, potjes vullen en weer leegmaken, puzzels maken… in mijn school, denk dan niet dat het verloren tijd is, dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer problemen oplossen en me concentreren. Wie weet, ben ik later wiskundige, ingenieur of zakenman/vrouw …

Als je me ziet koken of eten proeven, denk dan niet, omdat ik ervan geniet, dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer aanwijzingen volgen en verschillen zien. Misschien ben ik later wel een kok of voedingsdeskundige…

Als je me ziet springen, huppelen, rennen, bewegen met heel mijn lichaam, denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer hoe mijn lichaam werkt. Wie weet, ben ik later dokter, verpleger, een atleet of danser…

Als je me vraagt wat heb je vandaag in ’t school gedaan, en ik zeg:  “gewoon gespeeld”, versta me dan niet verkeerd, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer genieten en succesvol zijn in ‘mijn werk’, ik bereid me voor op morgen. Vandaag ben ik een kind en mijn werk is “spelen”.

Schooldoelen

– een positief schoolklimaat creëren, zodat de kinderen graag naar school komen waar ze kunnen spelen, leren en groeien;
– nastreven van ontwikkelingsdoelen en eindtermen zodat de kinderen voorbereid zijn op het secundair onderwijs en op de maatschappij in haar geheel;
– bijbrengen van kennis en vaardigheden;
– de kinderen begeleiden en bijsturen in hun persoonlijke, motorische, sociale, intellectuele en creatieve ontwikkeling, rekening houdend met ieders eigenheid en ieders zelfstandigheid;
– een sportieve school zijn door sportactiviteiten aan te bieden;
– verwerven van sociale vaardigheden zoals kunnen communiceren, kunnen samenwerken en samenspelen;
– nastreven dat de kinderen beleefd en eerlijk zijn en de gemaakte afspraken nakomen;
– respect hebben voor elkaar en ook voor de diversiteit van eenieder.
 
De school beoogt een open dialoog te creëren tussen de directie, leerkrachten, ouders en kinderen, waar ieder zijn mening kan uiten en kan luisteren naar de andere. Er is regelmatig overleg mogelijk tijdens contactmomenten.
Er is een samenwerkingsverband met:
– de inrichtende macht, leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap via de schoolraad;
– de medewerkers van het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) die de school bijstaan in raad en daad;
– de logopediste die de kleuters screent en hen eventueel begeleidt;
– de ON-leerkrachten (ondersteuningsnetwerk) die klasondersteunend werken;
– de oudervereniging die een positieve bijdrage levert aan het schoolgebeuren.
 
Bij een zorgvraag streven wij naar de gepaste zorg op maat van het kind en binnen de draagkracht van de school.

De school tracht een plaats te zijn waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een ontspannen sfeer en kunnen groeien naar volwassenheid, waar ze de basisleerstof voldoende inzichtelijk verwerven en waar iedereen zich thuis voelt.

Pedagogisch project

Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs en is tevens de leidraad om garant te staan voor kwalitatief onderwijs in de gemeentelijke basisscholen van Brasschaat.

Het schoolbestuur van Brasschaat is verantwoordelijk voor het inrichten van het onderwijs en richt zich naar alle kinderen ongeacht hun levensopvatting, afkomst, ras of nationaliteit.

De opvoeding van kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders en zowel ouders als kinderen houden zich aan de gemaakte afspraken om een soepele werking van het schoolleven te garanderen.

In elke gemeentelijke basisschool van Brasschaat worden de volgende waarden vooropgesteld:

  1. het welbevinden van elk kind is een belangrijke voorwaarde om als individu positief te ontwikkelen;
  2. een heldere communicatie met alle betrokkenen van de school is essentieel om de goede werking van de school te garanderen;
  3. een respectvolle omgang garandeert een positieve schoolsfeer en stimuleert het welbevinden van alle schoolparticipanten;
  4. een zorgzame school heeft oog voor de behoeften van alle kinderen en biedt professionele ondersteuning aan voor die kinderen waar de nood naar zorg het grootste is. Dit vertaalt zich ook in het handelingsgericht werken als onderdeel van de zorgwerking in elke basisschool;
  5. de samenwerking met externe partners creëert een extra dimensie in de schoolwerking door de uitwisseling van leerzame gegevens;
  6. de milieuwerking stimuleert het milieubewustzijn om zo een hedendaags milieubeleid verder uit te bouwen;
  7. de continue aandacht voor verkeersveiligheid zorgt voor een sterke bewustwording over de gevaren in het verkeer zowel bij leerlingen als ouders. Samen met de school wordt er gestreefd naar een veilige schoolomgeving voor iedereen;
  8. het anti-pestbeleid waakt over het welbevinden van alle leerlingen zodat niemand zich uitgesloten voelt.