Privacyverklaring Gibo Mariaburg

Met dit document wil de school informatie geven over de verwerkingen die het  uitgevoerd worden met de persoonsgegevens van de leerlingen.  Wij verbinden ons ertoe om de nodige beleidsmaatregelen te treffen.

Het schoolbestuur van Brasschaat ,is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.  Voor de school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid: privacy@brasschaat.be .  De data protection officer van het gemeentebestuur geeft advies en ondersteuning aan de school.

Het schoolbestuur verwerkt leerlingengegevens voor volgende doelen: de organisatie of geven van onderwijs, leerlingenrekrutering, leerlingenadministratie, leerlingbegeleiding, leerlingenevaluatie.

Om leerlingen in te schrijven, te begeleiden en op te volgen verwerken wij volgende leerlingengegevens:

identificatiegegevens : 
– naam en voornaam
– roepnaam
– een pasfoto
– het rijksregisternummer
– de gezinssamenstelling
– voorrang –en indicatorfactoren

persoonlijke kenmerken :
– geboortedatum
– geboorteplaats
– nationaliteit
– geslacht

privé contactgegevens:
– telefoonnummer(s)
– adresgegevens
– e-mail

evaluatiegegevens:
– rapporten
– puntenboeken
– rapporten en rapportcommentaren
– remediëringsgegevens
– gezondheidsgegevens
– lichamelijk, psychisch, risicogedrag (met het oog op begeleiding)
– opleiding en vorming
– info van vorige scholen, gevolgd onderwijs, deliberatiebeslissingen, deliberatiemotivaties en -verslagen
– aanwezigheid en discipline

afbeeldingen   
-die niet administratief gebruikt worden

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

in de schoolgids en/of schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden.

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

op de openbare website van de school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schooluitstappen, bijzondere klasactiviteiten, schoolfeesten, etc.

in de (digitale) nieuwsbrief

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school

op sociale-media accounts van de school ( Facebook)

 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals uitstappen, schoolfeesten) en ontwikkelingen op school.

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.

De school verwerkt ook volgende oudergegevens:
– elementaire identificatiegegevens
– de gezinssamenstelling

contactgegevens: 
– telefoonnummer
– adresgegevens
– e-mailadres
– financiële bijzonderheden
– rekeningnummer
– schoolonkosten
– betalingen

Volgende partijen ontvangen ook gegevens en verwerken deze zoals
– de scholengemeenschap STAKABRA ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en –werkingsmiddelen te
beheren.
– het CLB is bevoegd om bepaalde gegevens op te vragen om hun taak uit te voeren indien de leerling begeleid wordt
– iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team kan bepaalde gegevens opvragen om de leerling te begeleiden
– de onderwijsverificateur kan toegang krijgen tot administratieve gegevens,
aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen … in het kader van zijn/haar wettelijk
bepaalde taak
– de onderwijsinspecteur kan ook toegang vragen tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn/haar taak

De school verwerkt de gegevens zolang de leerling ingeschreven is op de school of zolang het nodig is om de leerling te begeleiden.  De wetgeving bepaalt hoe lang we de gegevens moeten bewaren.  Als het nodig is om de gegevens van de leerling langer te bewaren, dan zullen we de ouders/voogd hiervoor de expliciete toestemming vragen.

Als ouder / voogd van een leerling kan je op volgende rechten beroep doen:
– recht op informatie: dit recht kan je inroepen wanneer je wil weten welke gegevens de school van je kind en van jou als ouder verwerkt, wie toegang heeft tot deze gegevens, waarom de school ze nodig heeft en hoe lang de school de gegevens bewaart
– recht op inzage: je mag de gegevens die school heeft van je kind inkijken a.d.h.v. een kopie, mits bepaalde voorwaarden
– recht op verbetering: je kan vragen om foutieve gegevens te verbeteren of om aanvullingen toe te voegen
– recht op beperking van verwerking: wanneer je niet wilt dat de school bepaalde gegevens verwerkt, dan kan je vragen om de verwerking te stoppen
– recht op overdraagbaarheid van gegevens: wanneer je bepaalde gegevens wilt overdragen naar een andere school, kan de school in de mate van het mogelijke hier voor zorgen
– recht van bezwaar: wanneer je niet akkoord bent met de grondslag van de verwerking van de gegevens van je kind kan je bezwaar indienen
recht om vergeten te worden: wanneer je de toestemming die je voordien gaf wenst in te trekken

Heb je vragen of opmerkingen over hoe  de school omgaat met de privacy van  je kind? Contacteer hierover de directeur  of de data protection officer van de school via privacy@brasschaat.be .

Wens je een  klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit?
Dan vind je  verdere informatie vind je via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen .